Lover

Lover for Hadeland Harehundklubb

 

Vedtatt av årsmøtet den  15.03. 2013

Godkjent av Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) for Norsk Kennel Klub (NKK)

den 4/4-2013.

 

Kap. 1   Innledende bestemmelser

Kap. 2   Medlemskap og krav til dette

Kap. 3   Organisasjon

Kap. 4   Styret m.v.

Kap. 5   Årsmøtevalgte verv/komiteer

Kap. 6   Diverse bestemmelser

 

Kap 1  Innledende bestemmelser

 

 • 1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Hadeland Harehundklubb, og forkortes til HHK.  Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er gjennom Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF)  medlemsklubb i Norsk Kennelklubb (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke handle motstridende mot disse.

Klubben omfatter rasene tilsluttet Norske Harehunklubbers Forbund.

Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde på Hadeland med tilstøtende områder.

Klubben har verneting der leder bor.

 

 • 1-2 Formål

Klubbens formål er:

 • Fremme et ansvarlig hundehold
 • Fremme mulighetene for aktivitet med hund
 • Fremme utviklingen av de raser NHKF forvalter
 • Bidra til å ivareta utviklingen av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt vel tilpassede individer, gjerne i samarbeid med aktuelle raseklubber.
 • Utøve avlsarbeid med vekt på bruksegenskaper, helse og mentalitet og funksjonelt eksteriør.
 • Påse at jakt med hund drives i verdige former
 • Arrangere jaktprøver og utstillinger
 • Utdanne prøvedommere

 

 • 1-3 Definisjoner

Klubbens organer er:

 • Årsmøtet
 • Ekstraordinært årsmøte
 • Styret , som utgjør:  Jaktprøvekomite – Utstillingskomite – Arrangementskomite
 • Valgkomite
 • Revisorer

 

 Kap  2  Medlemskap og krav til dette

 

 • 2-1 Medlemskap

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og / eller hundesaken. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

 

 • 2-2 Medlemskontigent

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av årsmøtet.

 

 • 2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte Hadeland Harehundklubb og Norsk Kennel Klubs virksomhet, samt å følge HHK og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

 

 • 2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved.

 • Utmeldelse
 • Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
 • Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
 • Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7.

 

 • 2-5 Disiplinære reaksjoner

Norsk Kennel Klubs Kap. 7  Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet.

 

 • 2-6 Æresmedlem/Hederstegn, HHK`s kniv

Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben, NHKF og NKK. Disse kontingentene betales av klubben.

Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkelt sak eller på et enkelt felt. Disse tildeles hederstegn, HHK`s kniv.

 

Kap 3  Organisasjon

 

 • 3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet og avholdes hvert år innen 15 mars.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak som krever 2/3 flertall, og beslutning om oppløsning av klubben som krever ¾ flertall.

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

 

 • 3-2 Møte og stemmerett.

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det året årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.

På årsmøtet kan NHKF møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

 

 • 3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmene direkte, enten pr. post eller e-post.

Med innkallelsen skal følge:

 • Dagsorden
 • Årsberetning
 • Regnskap med revisors beretning
 • Forslag på kandidater til valget må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato
 • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

 

 • 3-4 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtets oppgaver er å:

 1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer. Godkjenne innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
 2. Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
 3. Behandle årsberetning
 4. Godkjenne regnskap med revisors beretning.
 5. Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag, alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt.
 6. Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
 7. Velge:
 • Leder for 2 år
 • Nestleder for 2 år
 • 4 styremedlemmer for 2 år. 2 styremedlemmer er på valg hvert år
 • 2 varamedlemmer. Velges for 1 år
 • 2 revisorer for 2 år. 1 revisor er på valg hvert år
 • Varamann til revisor. Velges for 1 år
 • Valgkomite på 3 medlemmer. Velges for 2 år
 • Varamann til valgkomite. Velges for 1 år

Valg av formann, nestformann og styremedlemmer foregår skriftlig med mindre årsmøtet bestemmer noe annet.

Ved valg bør det settes en funksjonstid som sikrer rimelig overlapping og kontinuitet i styret.

Personer som er dømt for dyremishandling etter «Lov om dyrevelferd» kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker som er oppført på dagsorden kan behandles. Benkeforslag er ikke tillatt.

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

 

 • 3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.

For møte- og stemmerett gjelder samme regler som for ordinært årsmøte.

 

Kap 4  Styret m.v.

 • 4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 • 4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er tilstede.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelige for medlemmene, NHKF og NKK.

 • 4-3 Styrets oppgaver er å:
 • Lede klubben mellom årsmøtene
 • Avholde årsmøte
 • Drive klubben i samsvar med klubbens formål
 • Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
 • Oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for disse
 • Søke å koordinere sine aktiviteter med andre harehundklubber
 • Oppnevne/velge sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
 • Oppnevne representanter for klubben til NHKF`s representantskapsmøte og til andre representasjonsoppgaver

Kap 5  Årsmøtevalgte verv/komiteer

 • 5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar i mot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

 

 • 5-2 Revisor

Årsmøtet velger 2 revisorer og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

 

Kap 6  Diverse bestemmelser

 

 • 6-1 Lovendringer

Lovendring kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringene av disse må sendes NHKFs styre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket ellers straks dersom intet er bestemt.

 • 6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK.

 • 6-3 Oppløsing

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler NHKF for å anvendes til å fremme formål nevnt i   §1-2.

 • 6-4 Kåring av årets hund

Klubben kårer hvert år årets støver og årets småhund etter poengberegninger vedtatt av styret i Hadeland Harehundklubb. For årets hund gjelder maks 3 tellende jaktprøveresultater og 1 tellende utstillingsresultat. Ved poenglikhet går yngre hunder foran eldre. Er hundene på dagen like gamle, deles tittelen.

Det kåres også årets unghund, støver/småhund, med samme poengberegning som for årets hund. En hund regnes som unghund til og med fylte 24 måneder.

Styret er suverene i sine kåringer av årets hunder.